Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018

I. Informacje

1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci:
• 7 letnie, czyli urodzone w 2010 r.
• dzieci 6 letnie (urodzone w 2011 r.) będą mogły pójść do szkoły / do klasy pierwszej, jeśli:
– tak zdecydują rodzice oraz
– odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli nie będą miały takiego przygotowania, konieczna jest pozytywna opinia poradni pedagogiczno – psychologicznej.

2. W roku szkolnym 2017/2018 w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej zostaną utworzone dwa oddziały klasy pierwszej dla dzieci urodzonych w 2010 roku.

II. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

O przyjęciu do kl. I Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej decydują m.in.:
• rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem
• rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem
• akceptacja katolickiego charakteru szkoły
• opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii
• obecność rodzeństwa w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci kończące Prywatne Przedszkole Sióstr Niepokalanek.

III. Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów podany będzie na pierwszym spotkaniu informacyjnym 31 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej szkoły.

IV. Terminarz

• Wymagane dokumenty na rok szkolny 2017/2018 przyjmujemy do 10 lutego 2017 r.
• Rozmowy indywidualne będą prowadzone od 1 marca do 18 marca 2017 r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka.
• Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 20 marca 2017 r.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Siostra Dyrektor szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.
Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszenia deklaracji zapisu.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2017 r. wpłacić bezzwrotne wpisowe 1000 zł.
Niedokonanie w/w wpłaty i niepodpisanie umowy traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły.

Numer konta bankowego szkoły:
ALIOR Bank 42 2490 0005 0000 4530 3901 9516

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adnotację: wpisowe.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Siostra Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są mailowo oraz na stronie www szkoły.

Rekrutacja do klas 2 - 7 w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. planujemy utworzenie klas siódmych. Jeśli zainteresowani są Państwo edukacją dziecka w naszej szkole, uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na telefon: 22 649 38 26 lub mailowo: poczta@szkolaniepokalanek.com.