Regulaminy

REGULAMIN SZKOLNY:

(wersja PDF)


„Żyjcie w zgodzie i jedności najdoskonalszej – to prośbą najgorętszą do was.” – bł. M. Marcelina Darowska

Wszyscy stanowimy jedną rodzinę i pomagamy sobie wzajemnie.


PRAWA:
Wszyscy członkowie szkolnej społeczności są jednakowo ważni
i mają prawa do:
1. Poszanowania godności osobistej bez względu na osiągane w nauce wyniki.
2. Samodzielności i realizowania własnych pomysłów (o ile nie są one sprzeczne ze statutem szkoły).
3. Sprawiedliwego traktowania.
4. Twórczej aktywności.
5. Kończenia lekcji o czasie.
6. Spokojnego przebiegu lekcji, niezakłócanej przez inne dzieci.
7. Równego dostępu do pomocy i sprzętu szkolnego.
8. Wyrażania własnych poglądów.


OBOWIĄZKI
Każdy członek szkolnej społeczności powinien:
1. Być prawdomówny, szczery i sprawiedliwy.
2. Słuchać poleceń nauczyciela i opiekuna, i wywiązywać się z obowiązków szkolnych.
3. Szanować cudzą własność i sprzęt szkolny.
4. Dbać o porządek i czystość w szkole.
5. Dbać o higienę i własne zdrowie.
6. Zachować ciszę przed drzwiami klasy, w której odbywa się lekcja. Nie zakłócać spokojnego przebiegu lekcji.
7. Cierpliwie wysłuchać tego, co ma do powiedzenia inny.
8. W czasie trwania zajęć nie opuszczać szkoły bez pozwolenia nauczyciela.


PONADTO W NASZEJ SZKOLE
1. Modlimy się wspólnie.
2. Pomagamy sobie wzajemnie.
3. Starsi opiekują się młodszymi.
4. Nie bijemy nikogo i nie używamy wulgarnych wyrazów.

Patronka naszej szkoły, bł. M. Marcelina Darowska, zostawiła nam swoje wskazówki, których chcemy słuchać i wprowadzać w życie:
➢ Pan Bóg zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu i postępowaniu.
➢ Jestem Polakiem, a więc uczę się i pracuję nad sobą, aby w przyszłości służyć Ojczyźnie.
➢ Jestem dzieckiem Bożym i mojej Ojczyzny, dlatego będę wiernie wykonywał swoje obowiązki ucznia.
➢ Żeby być dobrym uczniem nie będę bezmyślnie uczył się i postępował, lecz do wszystkiego w życiu będę przykładał się nie tylko sercem, ale i rozumem – myślą.


KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU:
1. Odsunięcie od szczególnie atrakcyjnych zajęć i zabaw.
2. Upomnienie przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.
3. List do rodziców.
4. Pisemne upomnienie przez Radę Pedagogiczną ogłoszone publicznie.
5. W wypadku, gdy powyższe działania okażą się nieskuteczne, decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektorka Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

„Dzieci, które były, są i będą w zakładach Zgromadzenia naszego z serca błogosławię.” – bł. M. Marcelina Darowska


REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

(wersja PDF)


1. Miejscem spotkań nauczyciela z rodzicami jest szkoła. O sprawach dziecka nie rozmawiamy na ulicy, w sklepie itp.
2. Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach i mają charakter zebrań z rodzicami i konsultacji indywidualnych.
3. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku semestru.
Zebrania i konsultacje odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
O spotkaniach klasowych wychowawca przypomina tydzień wcześniej w formie pisemnej.
4. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic powinien skorzystać z cotygodniowych konsultacji indywidualnych z wychowawcą klasy.
5. Spotkania z rodzicami odbywają się w pracowniach szkolnych. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym, w trakcie dyżuru, w świetlicy, na boisku.
6. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami po wcześniejszym ustaleniu terminu.
7. Raz w tygodniu w wyznaczonej godzinie nauczyciel jest do dyspozycji rodziców w ramach konsultacji indywidualnych.
Terminy dyżurów są dostępne na stronie internetowej szkoły.
8. Nie udziela się telefonicznej informacji o postępach ucznia w nauce.
9. W przypadku uchylania się od uczestnictwa w zebraniach wychowawca wzywa rodziców przez sekretariat szkoły.
10. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły.
11. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o dobry poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.
12. Terminy konsultacji, zebrań i dyżurów są dostępne na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.


Zasady wprowadzono na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2006r.


REGULAMIN WYCIECZKI

(wersja PDF)


Udajemy się na wycieczkę krajoznawczo – turystyczną.

Jej celem jest poznanie przyrody, geografii, gospodarki i historii zwiedzanego regionu oraz czynny wypoczynek.

Pamiętajmy, że każdy dzień wycieczki składa się z wielu drobnych spraw dotyczących każdego z nas.

Udana, przyjemna, bezpieczna i owocna wycieczka powinna być naszą wspólną troską, toteż będziemy stosować się do poniższych wymogów:
1. Jesteśmy punktualni, życzliwi i uczynni.
2. Dokładnie wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków.
3. Nie oddalamy się od grupy bez zezwolenia opiekuna.
4. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne zgłaszamy natychmiast opiekunowi.
5. Przestrzegamy godzin wyznaczonej ciszy nocnej.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do toalety porannej i wieczornej.
6. Wszyscy bierzemy aktywny udział w zajęciach programowych uważnie słuchamy informacji i objaśnień przewodników celem nabycia jak najwięcej informacji.
7. Miejsce zakwaterowania opuszczamy tylko za zezwoleniem opiekuna.
8. Możemy fotografować przebieg wycieczki.
9. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa.
10. Co warto zabrać, aby twórczo i miło spędzić wspólnie czas wolny:
– karty, gry planszowe, karty matematyczne, szachy.
11. Na własną odpowiedzialność można zabrać:
– urządzenia elektroniczne do słuchania muzyki, aparat fotograficzny.
12. Czego nie zabieramy:
– telefonu komórkowego,
– gier i urządzeń elektronicznych,
– wartościowych pamiątek rodzinnych.
13. Konsekwencje za nieprzestrzegania regulaminu:
– upomnienie opiekuna, wychowawcy,
– w skrajnych przypadkach powiadomienie rodziców i odesłanie do domu.
Podczas wycieczki obowiązuje nas Regulamin Szkoły.


REGULAMIN BIBLIOTEKI

(wersja PDF)

1.Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z Dyrekcją Szkoły.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
4. Czytelników obowiązuje:- zachowanie ciszy,
– zakaz wnoszenia jedzenia i picia i ich spożywania,
– czystość rąk,
– zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza,
– stosowanie się do wskazówek dyżurującego nauczyciela,
– zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

5. Uczniowie mogą wypożyczać książki tylko na swoją kartę.
6. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć do domu trzy książki na okres dwóch tygodni.
7. Uczeń przygotowujący się do konkursów przedmiotowych i olimpiad może wypożyczyć większą liczbę książek na okres ustalony z pracownikami biblioteki.
8. Pozostali czytelnicy (nauczyciele, inni pracownicy szkoły) mogą wypożyczać wszystkie materiały biblioteczne w większej liczbie niż trzy egzemplarze.
9. Wypożyczonych materiałów nie należy przetrzymywać. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji, jeśli nie czekają na nie inni czytelnicy.
10. Czytelnik w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia oraz inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
11. Z księgozbioru podręcznego uczniowie korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie tych materiałów do domu, na krótki termin.
12. Użytkownicy odpowiadają materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę zasoby. Zobowiązani są do szanowania wypożyczonych materiałów i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i zgubieniem.
13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów należy jak najszybciej zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi. Czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję książkową lub inną, o tej samej wartości, wskazaną przez pracownika biblioteki.
14. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone przez uczniów z biblioteki podręczniki szkolne. Powinny one zostać zwrócone wraz z końcem roku szkolnego w pełnym stanie (z wszelkimi załącznikami tj. płyty, mapy, tablice, zakładki). W przypadku zagubionego lub zniszczonego podręcznika rodzice ucznia, który wypożyczył wspomniany egzemplarz, zobowiązani są do jego odkupienia.
15. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów (tzw. „obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
16. Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy powinni zwrócić do biblioteki wypożyczone materiały.
17. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w bibliotece powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.
18. Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki.
19. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.