Regulaminy

REGULAMIN SZKOLNY:

(wersja PDF)


„Żyjcie w zgodzie i jedności najdoskonalszej – to prośbą najgorętszą do was.” – bł. M. Marcelina Darowska

Wszyscy stanowimy jedną rodzinę i pomagamy sobie wzajemnie.


PRAWA:
Wszyscy członkowie szkolnej społeczności są jednakowo ważni
i mają prawa do:
1. Poszanowania godności osobistej bez względu na osiągane w nauce wyniki.
2. Samodzielności i realizowania własnych pomysłów (o ile nie są one sprzeczne ze statutem szkoły).
3. Sprawiedliwego traktowania.
4. Twórczej aktywności.
5. Kończenia lekcji o czasie.
6. Spokojnego przebiegu lekcji, niezakłócanej przez inne dzieci.
7. Równego dostępu do pomocy i sprzętu szkolnego.
8. Wyrażania własnych poglądów.


OBOWIĄZKI
Każdy członek szkolnej społeczności powinien:
1. Być prawdomówny, szczery i sprawiedliwy.
2. Słuchać poleceń nauczyciela i opiekuna, i wywiązywać się z obowiązków szkolnych.
3. Szanować cudzą własność i sprzęt szkolny.
4. Dbać o porządek i czystość w szkole.
5. Dbać o higienę i własne zdrowie.
6. Zachować ciszę przed drzwiami klasy, w której odbywa się lekcja. Nie zakłócać spokojnego przebiegu lekcji.
7. Cierpliwie wysłuchać tego, co ma do powiedzenia inny.
8. W czasie trwania zajęć nie opuszczać szkoły bez pozwolenia nauczyciela.


PONADTO W NASZEJ SZKOLE
1. Modlimy się wspólnie.
2. Pomagamy sobie wzajemnie.
3. Starsi opiekują się młodszymi.
4. Nie bijemy nikogo i nie używamy wulgarnych wyrazów.

Patronka naszej szkoły, bł. M. Marcelina Darowska, zostawiła nam swoje wskazówki, których chcemy słuchać i wprowadzać w życie:
➢ Pan Bóg zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu i postępowaniu.
➢ Jestem Polakiem, a więc uczę się i pracuję nad sobą, aby w przyszłości służyć Ojczyźnie.
➢ Jestem dzieckiem Bożym i mojej Ojczyzny, dlatego będę wiernie wykonywał swoje obowiązki ucznia.
➢ Żeby być dobrym uczniem nie będę bezmyślnie uczył się i postępował, lecz do wszystkiego w życiu będę przykładał się nie tylko sercem, ale i rozumem – myślą.


KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU:
1. Odsunięcie od szczególnie atrakcyjnych zajęć i zabaw.
2. Upomnienie przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.
3. List do rodziców.
4. Pisemne upomnienie przez Radę Pedagogiczną ogłoszone publicznie.
5. W wypadku, gdy powyższe działania okażą się nieskuteczne, decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektorka Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

„Dzieci, które były, są i będą w zakładach Zgromadzenia naszego z serca błogosławię.” – bł. M. Marcelina Darowska


REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

(wersja PDF)


1. Miejscem spotkań nauczyciela z rodzicami jest szkoła. O sprawach dziecka nie rozmawiamy na ulicy, w sklepie itp.
2. Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach i mają charakter zebrań z rodzicami i konsultacji indywidualnych.
3. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku semestru.
Zebrania i konsultacje odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
O spotkaniach klasowych wychowawca przypomina tydzień wcześniej w formie pisemnej.
4. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic powinien skorzystać z cotygodniowych konsultacji indywidualnych z wychowawcą klasy.
5. Spotkania z rodzicami odbywają się w pracowniach szkolnych. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym, w trakcie dyżuru, w świetlicy, na boisku.
6. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami po wcześniejszym ustaleniu terminu.
7. Raz w tygodniu w wyznaczonej godzinie nauczyciel jest do dyspozycji rodziców w ramach konsultacji indywidualnych.
Terminy dyżurów są dostępne na stronie internetowej szkoły.
8. Nie udziela się telefonicznej informacji o postępach ucznia w nauce.
9. W przypadku uchylania się od uczestnictwa w zebraniach wychowawca wzywa rodziców przez sekretariat szkoły.
10. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły.
11. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o dobry poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.
12. Terminy konsultacji, zebrań i dyżurów są dostępne na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.


Zasady wprowadzono na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2006r.


REGULAMIN WYCIECZKI

(wersja PDF)


Udajemy się na wycieczkę krajoznawczo – turystyczną.

Jej celem jest poznanie przyrody, geografii, gospodarki i historii zwiedzanego regionu oraz czynny wypoczynek.

Pamiętajmy, że każdy dzień wycieczki składa się z wielu drobnych spraw dotyczących każdego z nas.

Udana, przyjemna, bezpieczna i owocna wycieczka powinna być naszą wspólną troską, toteż będziemy stosować się do poniższych wymogów:
1. Jesteśmy punktualni, życzliwi i uczynni.
2. Dokładnie wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków.
3. Nie oddalamy się od grupy bez zezwolenia opiekuna.
4. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne zgłaszamy natychmiast opiekunowi.
5. Przestrzegamy godzin wyznaczonej ciszy nocnej.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do toalety porannej i wieczornej.
6. Wszyscy bierzemy aktywny udział w zajęciach programowych uważnie słuchamy informacji i objaśnień przewodników celem nabycia jak najwięcej informacji.
7. Miejsce zakwaterowania opuszczamy tylko za zezwoleniem opiekuna.
8. Możemy fotografować przebieg wycieczki.
9. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa.
10. Co warto zabrać, aby twórczo i miło spędzić wspólnie czas wolny:
– karty, gry planszowe, karty matematyczne, szachy.
11. Na własną odpowiedzialność można zabrać:
– urządzenia elektroniczne do słuchania muzyki, aparat fotograficzny.
12. Czego nie zabieramy:
– telefonu komórkowego,
– gier i urządzeń elektronicznych,
– wartościowych pamiątek rodzinnych.
13. Konsekwencje za nieprzestrzegania regulaminu:
– upomnienie opiekuna, wychowawcy,
– w skrajnych przypadkach powiadomienie rodziców i odesłanie do domu.
Podczas wycieczki obowiązuje nas Regulamin Szkoły.