Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

I. Informacje

1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci:
• 7 letnie, czyli urodzone w 2013 r.
• dzieci 6 letnie (urodzone w 2014 r.) będą mogły pójść do szkoły / do klasy pierwszej, jeśli:
– tak zdecydują rodzice oraz
– odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli nie będą miały takiego przygotowania, konieczna jest pozytywna opinia poradni pedagogiczno – psychologicznej.

2. W roku szkolnym 2020/2021 w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej zostaną utworzone dwa oddziały klasy pierwszej dla dzieci urodzonych w 2013 roku.

II. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

O przyjęciu do kl. I Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej decydują m.in.:
• rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem
• rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem
• akceptacja katolickiego charakteru szkoły
• opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii
• obecność rodzeństwa w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci kończące Prywatne Przedszkole Sióstr Niepokalanek.

III. Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów podany będzie na pierwszym spotkaniu informacyjnym 25 lutego (wtorek) 2020 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej szkoły.

IV. Terminarz

• Wymagane dokumenty na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy do 6 marca 2020 r. lub na spotkaniu indywidualnym.
• Rozmowy indywidualne będą prowadzone od 4 marca do 14 marca 2020 r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka.
• Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 20 marca 2020 r. o godz. 14:00.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Siostra Dyrektor szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.
Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszenia deklaracji zapisu.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2020 r. wpłacić bezzwrotne wpisowe 1200 zł.
Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły.

Numer konta bankowego szkoły:
ALIOR Bank 42 2490 0005 0000 4530 3901 9516

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adnotację: wpisowe.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Siostra Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są mailowo oraz na stronie www szkoły.

Rekrutacja do pozostałych poziomów edukacyjnych (klasy 2 - 8)

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawie możliwości przyjęcia do pozostałych klas w naszej szkole.

Numer telefonu : 22 649 38 26
E-mail: poczta@szkolaniepokalanek.com