s. Eligia

s. Eligia

geografia kl. 5abc, 6abc, 8a, plastyka 5-6

Konsultacje: wtorek, godz. 14.30 – 15.15