s. Eligia

s. Eligia

geografia kl. 5abc, 6abc, 8a, plastyka 5-6

Konsultacje: wtorek, godz. 11.45 – 12.30